Recykling

6 sierpnia 2013 roku opublikowana została w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami zwana dalej „Ustawą”. Powyższa Ustawa w sposób istotny zmienia obowiązującą uprzednio ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Większość obowiązujących dziś przepisów dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi została włączona do nowej Ustawy.
Ustawa określa obowiązki przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju wyroby w opakowaniach, których rodzaje określa załącznik nr 1 do Ustawy (z tworzyw sztucznych, z aluminium, ze stali, w tym z blachy stalowej, z papieru i tektury, ze szkła z drewna, od 1 stycznia 2014: wielomateriałowych), produkty wymienione w załączniku nr 3 do ustawy (oleje smarowe, opony) oraz określa zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej ( załącznik nr 2).